PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów 2006

DATA: 27.10.2006 r.

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa sali widowiskowo sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Polkowicach:

ZAKRES: Roboty budowlane 

NR SPRAWY: 1/2006 (BZP nr 292)

__________________________

 

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

 

Z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, na podstawie z art. 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

Głogów, dnia 19.12.2006r.

__________________________

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ. (kliknij na stronę by otworzyć. Plik w formacie PDF)
program Adobe Acrobat Reader do pobrania tu >>>

Strona 1; Strona 2

__________________________

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 292 z dnia 31.10.2006

POZYCJA 55802

 

SPROSTOWANIE

ogłoszenia zamieszczonego przez Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o.o, 67-200 Głogów, ul. Stawna 4f, woj. dolnośląskie, pow. głogowski, w biuletynie 292/2006 pod pozycją 55802.

W ogłoszeniu jest:

Sekcja: II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

Powinno być:

Sekcja: II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Nie dotyczy

_______________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Polkowice: rozbudowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Polkowicach

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Polkowice, do kontaktów: Mariusz Lamla, Rynek 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 7249710, fax 076 8474154.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.polkowice.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o.o., Józef Szponer, Ewa Krzyszkowska, ul. Stawna 4f, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8340087 (89), fax 076 8340087 (89), www.inwestor.glogow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o.o., Józef Szponar, Ewa Krzyszkowska, ul. Stawna 4f, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8340087 (89), fax 076 8340087 (89), www.inwestor.glogow.pl.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o.o., Józef Szponer, Ewa Krzyszkowska, ul. Stawna 4f, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8340087 (89), fax 076 8340087 (89), www.inwestor.glogow.pl.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; sport.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Polkowicach.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Polkowice ul. Dąbrowskiego 1A.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje dobudowę do istniejącego zaplecza sali widowiskowo-sportowej budynku dwukondygnacyjnego ze stropodachem łukowym. Powierzchnia użytkowa - 224,14 m kw., powierzchnia zabudowy -165,35 m kw., Kubatura -1.044,94 m sześc. Elementy zewnętrzne wchodzące w zakres zadania: - przebudowa istniejącego przyłącza kanalizacji deszczowej, zieleń.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.25.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: Powyżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 28.09.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 6 000 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonanie robót budowlanych,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.

wykażą wykonanie minimum 1-go obiektu użyteczności publicznej o kubaturze minimum 1000m sześc. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,instalacji i urządzeń sanitarnych, kierownika robót z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego stwierdzającymi przynależność do Izby.

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj,

a) posiadają środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 200.000 zł

b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku ze zm.- Prawo zamówień publicznych

6. udzielą 3-letniej gwarancji na roboty.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę, na zasadzie ( spełnia- nie spełnia).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca ma dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1.Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ cena w ofercie powinna być podana cyfrowo i słownie.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje pełnomocnik. W miejscu "nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum ( wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

2. Oferta cenowa - Zał. nr 2 do SIWZ

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy należy opracować wg. dołączonych do SIWZ przedmiarów.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje pełnomocnik.

3.Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokumenty podpisuje pełnomocnik.

4. Dowód wpłaty wadium

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -art. 22 ust. 1 pkt1- 4 (zał. nr 3 do SIWZ)

7. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 4 do SIWZ)

8. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z projektem, placem budowy, warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy i nie wnosi zastrzeżeń (zał. nr 5 do SIWZ)

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

12. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 200.000 zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców ww. informacja może być od jednego wykonawcy lub kilku wykonawców, ważne jest aby łączna zdolność kredytowa bądź łączna wielkość środków finansowych spełniała warunek ww. kwoty.

13. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

14. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności (zał. nr 6 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,w tym dla osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych na budowie , kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych,w specjalności instalacji elektrycznych wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego stwierdzającym przynależność do Izby.

15. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie (zał. nr 7 do SIWZ)

16. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku ich nie występowania - oświadczenie wykonawcy, że podmioty (podwykonawcy) nie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.( zał.nr 8 do SIWZ)

17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia - art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie zobowiązani są złożyć do wniosku:

1. Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2.Wykazu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3.Oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przy składaniu oświadczeń i dokumentów z pkt.5,6,7,8,9,10,11,13-oświadczenia i dokumenty winien złożyć każdy z wykonawców.

Przy składaniu dokumentów z pkt.12,14,15,16- można złożyć jeden wspólny dokument, który podpisuje pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inwestor.glogow.pl.

Opłata: 200 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: na wniosek wykonawcy, Inwestor zastępczy tj PUIiP "Inwestor" sp. z o.o., 67-200 Głogów ul. Stawna 4f przekaże się w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie brutto 200 zł : odbiór osobisty (wpłata w gotówce) lub przesyłką pocztową za zaliczeniem pocztowym.

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2006 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.11.2006, godzina 10:30, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Stawna 4f.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24.10.2006.

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do pobrania tutaj >>

 

stat4u