PDF Drukuj Email
Archiwum przetargów 2007

DATA: 12.11.2007r.
NAZWA ZADANIA: “Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przedmościu – budowa sali  gimnastycznej etap II (stan wykończeniowy sali gimnastycznej, pomieszczeń do nauki, segmentu żywieniowego oraz dostawa i montaż sali gimnastycznej”.
ZAKRES: Roboty budowlane
NR SPRAWY:  BN 341/6/BI/07 (Portal UZP  218720 – 2007)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania z dnia 26.11.2007r

Pismo BN/ 341/6/BI/2007z dnia 12.12.2007r.  -  dotyczy wyboru Wykonawcy

odpowiedzi na pytania z dnia 20 i 21.11.2007r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.11.2007r. - Szkoła w Przedmościu
Pobierz SIWZ
Pozostałe pliki do pobrania


 

DATA: 1.06.2007 r.

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa sali widowiskowo sportowej przy szkole podstawowej nr 2 w Polkowicach:

ZAKRES: Roboty budowlane 

NR SPRAWY:  2/2007 (BZP 108 poz. 31412 w dniu 01.06.2007 r.)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY z dnia 28.06.2007r.

Ogłoszenie o przetargu z dnia 01.06.2007r

Pobierz SIWZ

Pozostałe pliki do pobrania 


DATA 02.05.2007 r.

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przedmościu - budowa sali gimnastycznej etap II (stan wykończeniowy pomieszczeń do nauki w części budynku sali gimnastycznej)

ZAKRES: Roboty budowlane

NR SPRAWY: BN341/5/BI/07 (BZP 87 z dnia 02.05.2007 r. pozycja 25156)

Unieważnienie przetargu z dnia 06.06.2007r 

Pytania i odpowiedzi z dnia 25.05.2007r. 

Pytania i odpowiedzi z dnia 23.05.2007r

Ogłoszenie o przetargu z 02.05.2007 - szkoła w Przedmościu

Pobierz SIWZ

Pozostałe pliki do pobrania


DATA:   27.03.2007r.

NAZWA ZADANIA: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu TBS Nr 11 – Etap I i II, przy ul. K.Sprawiedliwego/K.Oleśnickich na działkach nr 134/1, 134/2 Obręb Piastów Śląskich w Głogowie.

ZAKRES: Usługi

NR SPRAWY: 4/2007,  (Portal UZP  OWP/2007/03/27-864207)

Zawiadomienie o wyborze oferty  

Ogłoszenie o przetargu z 27.03.2007r. - TBS NR 11 Etap I i II

Pliki do pobrania 

Pobierz SIWZ


DATA 26.03.2007 r.

NAZWA ZADANIA: Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS nr 10 - etap II w Głogowie przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego/K. Oleśnickich osiedle Piastów Śląskich. 

ZAKRES: Roboty budowlane

NR SPRAWY: 3/2007 (BZP 63 z dnia 26.03.2007r. pozycja 18620) 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Pytania i odpowiedzi z dnia 20.042007 r.  

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.04.2007 r. 

Ogłoszenie o przetargu z 26.03.2007 r. - TBS nr 10 etap II

Pobierz SIWZ

Pozostałe pliki do pobrania


 DATA 26.03.2007 r.

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Przedmościu - budowa sali gimnastycznej etap II (stan wykończeniowy pomieszczeń do nauki w części budynku sali gimnastycznej)

ZAKRES: Roboty budowlane

NR SPRAWY: BN341/3/BI/07 (BZP 63 z dnia 26.03.2007 r. pozycja 18619)

Ogłoszenie o przetargu z 26.03.2007 - szkoła w Przedmościu 

Pobierz SIWZ

Pozostałe pliki do pobrania 


DATA: 30.01.2007r.

NAZWA ZADANIA: Modernizacja boisk sportowych przy ul. Jesionowej oraz ul. Sztygarskiej w Polkowicach

ZAKRES: Roboty budowlane

NR SPRAWY: 1/2007 (BZP 24)

_________________________

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
pismo TI/304/2007  Z  DNIA 16.03.2007R.

strona 1 

_________________________

Rozstrzygnięcie protestu

strona 1;

_________________________

Protest nr 3

strona 1; strona 2; strona 3

_________________________

Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.2007r

strona 1; strona 2

_________________________

Pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytanie 1 

strona 1; strona 2; strona 3

 Pytanie 2

strona 1; strona 2 ; strona 3 ; strona 4 ; strona 5 ; strona 6 ; strona 7  

 

_________________________

Rozstrzygnięcie protestu nr 2

strona 1

_________________________

Modyfikacja SIWZ Nr 2 z dnia 08.02.2007r.

strona1

_________________________

Protest 2 

strona 1; strona 2; strona 3

_________________________

Protest

strona 1strona 2strona 3strona 4

_________________________

Modyfikacja SIWZ

Strona 1Strona 2

_________________________

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 27 z dnia 02.02.2007

POZYCJA 11504

SPROSTOWANIE

kliknij tu

_________________________

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 24 z dnia 30.01.2007

POZYCJA 10780

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Polkowice: modernizacja boisk sportowych przy ul. Jesionowej oraz ul. Sztygarskiej w Polkowicach

Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Gmina Polkowice, do kontaktów: Mariusz Lamla, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 7249710, fax 76 8474154.

Adresy internetowe

Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.polkowice.pl

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o. o., inż. Szponar Józef, mgr inż. Krzyszkowska Ewa, ul. Stawna 4F, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8340087, 8340089, fax 076 8340087, 8340089, www.inwestor.glogow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o. o., inż. Szponar Józef, mgr inż. Krzyszkowska Ewa, ul. Stawna 4F, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8340087, 8340089, fax 076 8340087, 8340089, www.inwestor.glogow.pl.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o. o., inż. Szponar Józef, mgr inż. Krzyszkowska Ewa, ul. Stawna 4F, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 8340087, 8340089, fax 076 8340087, 8340089, www.inwestor.glogow.pl.

2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa;

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja boisk sportowych przy ul. Jesionowej oraz ul. Sztygarskiej w Polkowicach.

1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Polkowice, ul. Jesionowa i ul. Sztygarska.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.

1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i przebudowa boisk sportowych wraz z odwodnieniem przy ul. Jesionowej oraz ul. Sztygarskiej w Polkowicach:

1/ul. Jesionowa

-boisko do gry w piłkę ręczną -powierzchnia z poboczami 1.114,56 m kw. -nawierzchnia syntetyczna z trawy syntetycznej

- boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę - powierzchnia z poboczami 420,54,m kw. - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa-gumowa

- chodnik Polbruk- powierzchnia 212,00 m kw.

2/ul. Sztygarska

- boisko do gry w piłkę ręczną -powierzchnia z poboczami 1.198,62 m kw.- nawierzchnia syntetyczna z trawy syntetycznej

- boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę- powierzchnia z poboczami 469,74 m kw.- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowo-gumowa

- chodnik Polbruk-powierzchnia 238,50 m kw.

1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego:

1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.21.

1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

Całkowita wielkość lub zakres: powyżej 60 000 euro

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; data zakończenia: 29.06.2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium: 12 000 zł

2) Warunki udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne

Opis warunków udziału w postępowaniu: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres ich działalności obejmuje wykonanie robót budowlanych,

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj.wykażą wykonanie minimum 1-go boiska o nawierzchni z trawy sztucznej o powierzchni minimum 800 m kw. oraz 1-go boiska o nawierzchni z poliuretanowo - gumowej o powierzchni minimum 400 m kw. w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

3. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym kierownika budowy z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj,

a/ posiadają środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w wysokości nie mniej niż 200.000 zł

b/są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 roku ze zm. -Prawo zamówień publicznych

6. udzielą 3-letniej gwarancji na roboty

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę, na zasadzie ( spełnia- nie spełnia)

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca ma dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty

1. Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ cena w ofercie powinna być podana cyfrowo i słownie.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje pełnomocnik. W miejscu " nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum ( wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie)

2. Oferta cenowa - Zał. nr 2 do SIWZ

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, opracowanego metodą uproszczoną. Kosztorys ofertowy należy opracować wg. dołączonych do SIWZ przedmiarów.

Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje pełnomocnik.

3. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną. Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokumenty podpisuje pełnomocnik.

4. Dowód wpłaty wadium

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -art. 22 ust. 1 pkt1- 4 (zał. nr 3 do SIWZ)

7. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne z przyczyn przewidzianych w art. 24 ust.1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych ( zał. nr 4 do SIWZ)

8. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z projektem, placem budowy, warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowy i nie wnosi zastrzeżeń (zał. nr 5 do SIWZ)

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

12. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 200.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez kilku wykonawców w/w informacja może być od jednego wykonawcy lub kilku wykonawców, ważne jest aby łączna zdolność kredytowa bądź łączna wielkość środków finansowych spełniała warunek w/w kwoty.

13. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

14. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nich czynności (zał. nr 6 do SIWZ). Do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,w tym dla osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych na budowie, kopie uprawnień budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego stwierdzającym przynależność do Izby.

15. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie( zał. Nr 7 do SIWZ)

16. Wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. W przypadku ich nie występowania - oświadczenie wykonawcy, że podmioty (podwykonawcy) nie będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ( zał. Nr 8 do SIWZ)

17. Ważna aprobata techniczna ITB lub rekomendację techniczną ITB na nawierzchnię poliuretanowo-gumową oraz nawierzchnię z trawy syntetycznej.

18. Atest higieniczny PZH na oferowaną nawierzchnię poliuretanowo-gumową oraz nawierzchnię z trawy syntetycznej.

19. Dopuszczenie oferowanej nawierzchni poliuretanowo-gumowej do instalacji na podkładzie mineralno-syntetycznym. Dopuszczenie to musi być potwierdzone w karcie technicznej produktu wydanej przez producenta oraz w aprobacie technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB.

20. Autoryzacja producenta na wykonanie nawierzchnia z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowo-gumowej.

21. Harmonogram realizacji robót ( rzeczowo-finansowy) w układzie miesięcznym.

22. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie zobowiązani są złożyć do wniosku:

1. Pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów przez pozostałych wykonawców do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

2. Wykazu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

3. Oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przy składaniu oświadczeń i dokumentów z pkt.5,6,7,8,9,10,11,13-oświadczenia i dokumenty winien złożyć każdy z wykonawców.

Przy składaniu dokumentów z pkt.14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21- można złożyć jeden wspólny dokument, który podpisuje pełnomocnik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert

2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inwestor.glogow.pl.

Opłata: 90 Waluta PLN.

Warunki i sposób płatności: Na wniosek wykonawcy, Inwestor zastępczy tj PUIiP "Inwestor" sp. z o.o., 67-200 Głogów ul. Stawna 4F przekaże się w terminie 5 dni specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie brutto 90 zł : odbiór osobisty (wpłata w gotówce) lub przesyłką pocztową za zaliczeniem pocztowym.

3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:

3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2007 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.

3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.02.2007, godzina 10:30, Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych i Projektowych "Inwestor" sp. z o.o., 67-200 Głogów, ul. Stawna 4F.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.

2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25.01.2007.

_________________________

pliki do pobrania tutaj >>

 

stat4u